Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 21/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Pleszewie z 2017-12-04

Sygn. akt III RC 21/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 04 grudnia 2017r.

Sąd Rejonowy w Pleszewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym :

Przewodniczący: SSR Małgorzata Huk – Sobańska

Protokolant: st. sekr. sąd. Elżbieta Glapa

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2017r. w Pleszewie

na rozprawie

sprawy z powództwa M. L. (1) i małoletnich A., B. i M. rodz. L. przeciwko M. L. (2)

o podwyższenie alimentów

1.  zasądza od pozwanego M. L. (2) na rzecz powoda M. L. (1), ur. (...) w P. alimenty w kwocie po 900 zł (dziewięćset złotych) miesięcznie, płatne z góry, poczynając od dnia 23 marca 2017r. do 10-go dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat i to w miejsce dotychczasowych alimentów ustalonych przed Sądem Okręgowym w Kaliszu w sprawie I C 1193/15 na kwotę po 500 zł miesięcznie,

2.  zasądza od pozwanego M. L. (2) na rzecz małoletnich powodów M. L. (3), ur. (...) w P. i A. L., ur. (...) w P. alimenty w kwocie po 900 zł (dziewięćset złotych) miesięcznie na rzecz każdego z nich oraz na rzecz małoletniego powoda B. L. (1), ur. (...) w P. alimenty w kwocie po 800 zł

(osiemset złotych) miesięcznie, płatne z góry, poczynając od dnia 23 marca 2017r. do 10-go dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki małoletnich B. L. (2) i to w miejsce dotychczasowych alimentów ustalonych przed Sądem Okręgowym w Kaliszu w sprawie I C 1193/15 na kwoty po 500 zł, 800 zł, 700 zł miesięcznie,

3.  oddala powództwa w pozostałym zakresie,

4.  nie obciąża powoda i małoletnich powodów kosztami postępowania,

5.  zasądza od pozwanego M. L. (2) na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego w Pleszewie kwotę 606 zł (sześćset sześć złotych) tytułem części nieuiszczonych kosztów sądowych,

6.  zasądza od pozwanego M. L. (2) na rzecz małoletnich powodów A., B. i M. rodzeństwa L. działających przez matkę B. L. (2) kwotę 1152 zł (tysiąc sto pięćdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

7.  znosi wzajemnie koszty zastępstwa procesowego powoda M. L. (1) i pozwanego M. L. (2),

8.  wyrokowi w pkt. 1, 2 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

SSR Małgorzata Huk – Sobańska

Sygn. akt III RC 21/17

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 20 marca 2017r. powód M. L. (1) wniósł o podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego M. L. (2) wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 08.10.2015r. w sprawie I C 1193/15 z kwoty po 500 zł do kwoty po 1300 zł miesięcznie, płatnej do 10-go dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat do rąk matki B. L. (2).

Matka małoletnich powodów B. L. (2) w pozwie z dnia 20 marca 2017r. wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego M. L. (2) wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 08.10.2015r. wydanym w sprawie I C 1193/15, na rzecz małoletniej powódki M. L. (3) z kwoty po 500 zł do kwoty po 1540 zł miesięcznie, na rzecz małoletniego powoda A. L. z kwoty po 800 zł do kwoty po 1510 zł miesięcznie, a na rzecz małoletniego powoda B. L. (1) z kwoty po 700 zł do kwoty po 1450 zł miesięcznie, płatnych z góry, do rąk matki małoletnich powodów B. L. (2), do dnia 10-tego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

Pozwany M. L. (2) w odpowiedzi na pozew z dnia 04.09.2017r. wniósł o oddalenie powództw o podwyższenie alimentów w całości.

Sąd ustalił co następuje :

M. L. (1), ur. (...) w P., M. L. (3), ur. (...) w P., A. L., ur. (...) w P. oraz B. L. (1), ur. (...) w P. pochodzą z małżeństwa B. L. (2) i M. L. (2).

( dowód: odpisy aktów urodzenia k. 23,24,25,26 )

Sąd Okręgowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 08.10.2015r. wydanym w sprawie I C 1193/15 rozwiązał małżeństwo B. L. (2) i M. L. (2) przez rozwód, powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi M., A., M. i B. rodz. L. powódce B. L. (2), zastrzegając dla pozwanego M. L. (2) prawo do współdecydowania w istotnych życiowo sprawach dzieci dotyczących ich wychowania, kształcenia i leczenia, prawo do osobistych nieograniczonych kontaktów z dziećmi oraz zasądził od pozwanego M. L. (2) na rzecz: M. L. (1) alimenty w kwocie po 500 zł miesięcznie, M. L. (3) alimenty w kwocie po 500 zł miesięcznie, A. L. alimenty w kwocie po 800 zł miesięcznie i B. L. (1) alimenty w kwocie po 700 zł miesięcznie płatne z góry, do rąk matki małoletnich powodów B. L. (2), do dnia 10-tego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

(dowód : wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 08.10.2015r. w sprawie I C 1193/15 )

Sąd Rejonowy w Pleszewie postanowieniem z dnia 30 grudnia 2016r. wydanym w sprawie III Nsm 199/16 zmienił pkt. II wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 08.10.2015r. wydanego w sprawie I C 1193/15 i powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi M., A., M. i B. rodz. L. powódce B. L. (2), zastrzegając dla pozwanego M. L. (2) prawo do uzyskiwania informacji dotyczących stanu zdrowia małoletnich oraz współdecydowania w istotnych życiowo sprawach dzieci dotyczących ich wychowania i kształcenia .

(dowód : postanowienie Sądu Rejonowego w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2016r. wydane w sprawie III Nsm 199/16)

W czasie sprawy o rozwód usprawiedliwione koszty utrzymania małoletnich dzieci stron M., M., A. i B. wynosiły około 5.000 zł miesięcznie. B. L. (2) podjęła pracę na pół etatu z wynagrodzeniem 650 zł. M. L. (2) prowadził działalność gospodarczą i osiągał dochody w kwocie 7-8 tysięcy złotych. Ojciec małoletnich dobrowolnie przekazywał żonie na utrzymanie dzieci 3.500 zł miesięcznie oraz pokrywał dodatkowe wydatki.

(dowód : zeznania powódki B. L. (2) k.51, zeznania pozwanego M. L. (2) k.51-52 akt Sądu Okręgowego w Kaliszu I C 1193/15)

Powód M. L. (1) ma aktualnie 18 lat, jest uczniem klasy III Liceum Ogólnokształcącego w P.. Jego usprawiedliwione potrzeby w zakresie wyżywienia wynoszą 700 zł miesięcznie, leczenia 180 zł miesięcznie, ubrania i buty 200 zł miesięcznie, środki czystości 50 zł, kosmetyki 70 zł, wydatki szkolne 250 zł, rozrywki, kieszonkowe i wakacje 250 zł, uroczystości, fryzjer 100 zł, udział w kosztach utrzymania domu 184 zł miesięcznie. Powód pracuje dorywczo w zakładzie pozwanego, zarabia 150-200 zł miesięcznie. Te pieniądze przeznacza na swoje dodatkowe potrzeby, rozrywki, wyjazdy, opłaca telefon. Powód nosi okulary, szkła zmienia dwa razy w roku, koszt to 500 zł same szkła plus raz na 1,5-2 lata oprawki , koszt 200 zł.

Małoletnia powódka M. L. (3) ma aktualnie 13 lat, jest uczennicą klasy VII Szkoły Podstawowej w K.. Jej usprawiedliwione potrzeby w zakresie wyżywienia wynoszą 650 zł miesięcznie, leczenia 350 zł miesięcznie, ubrania i buty 200 zł miesięcznie, środki czystości 50 zł, kosmetyki 100 zł, wydatki szkolne 200 zł, rozrywki, kieszonkowe i wakacje 200 zł , uroczystości, fryzjer 100 zł, udział w kosztach utrzymania domu 184 zł miesięcznie. U M. zdiagnozowano nowotwór niezłośliwy, małoletnia jest leczona w szpitalu w B..

Małoletni powód A. L. ma aktualnie 12 lat, jest uczniem klasy VI Szkoły Podstawowej w K.. Jego usprawiedliwione potrzeby w zakresie wyżywienia wynoszą 650 zł miesięcznie, leczenia 350 zł miesięcznie, ubrania i buty 200 zł miesięcznie, środki czystości 50 zł, kosmetyki 50 zł, wydatki szkolne 170 zł, rozrywki, kieszonkowe i wakacje 200 zł , telefon 40 zł, uroczystości, fryzjer 100 zł, udział w kosztach utrzymania domu 184 zł miesięcznie . A. przyjmuje hormon wzrostu. Aktualnie małoletni rozpoczął treningi sportowe w K., trzy razy w tygodniu.

Małoletni powód B. L. (1) ma aktualnie 6 lat, chodzi do zerówki. Jego usprawiedliwione potrzeby w zakresie wyżywienia wynoszą 500 zł miesięcznie, leczenia 350 zł miesięcznie, ubrania i buty 150 zł miesięcznie, środki czystości 50 zł, kosmetyki 70 zł, wydatki szkolne 70 zł, rozrywki, kieszonkowe i wakacje 250 zł , telefon 30 zł, uroczystości, fryzjer 100 zł, udział w kosztach utrzymania domu 184 zł miesięcznie . B. przyjmuje hormon wzrostu.

Matka powoda i małoletnich powodów ponosi koszty utrzymania samochodu plus koszty paliwa w łącznej kwocie 986 zł miesięcznie. Samochodem dojeżdża do lekarzy, na badania, dowozi dzieci do szkoły. Koszty dowozu dzieci do szkoły w K. to kwota 200-300 zł miesięcznie.

Powód i małoletni powodowie mieszkają z matką B. L. (2). Do lipca 2017r. zamieszkiwali z partnerem matki A. M.. Aktualny koszt utrzymania domu to kwota ok. 920 zł miesięcznie. Na jednego członka rodziny przypada kwota 184 zł miesięcznie.

Matka powoda i małoletnich powodów B. L. (2) nie pracuje. Wcześniej pracowała od sierpnia 2015r. do kwietnia 2016r. dorywczo jako sprzedawca . Z uwagi na stan zdrowia dzieci i konieczność zapewnienia im opieki, ilość wyjazdów na leczenie, badania, nie ma aktualnie możliwości podjęcia pracy. B. L. (2) pobiera na dzieci zasiłki rodzinne i świadczenia wychowawcze 500+.

( dowód : zeznania matki małoletnich powodów B. L. (2) k.459v-460 ( 00:45:25-01:33:22),zeznania pozwanego M. L. (2) k. 460-460v( 01:33:22-02:00:49), zeznania świadka B. L. (2) k.459-459v (00:45:25-00:57:08), polecenia przelewu k. 28 - 37, 43, 120-135, 234-235, 324, 315, 344-346, ubezpieczenia k. 39 ,wydruku CEIDG k. 41, faktury k. 45- 74140, 146,147,150-165, 181-191,236-238,253a, 254-255, 299, 353-354, 370, 371, 398, 399,409-412,413-433, paragonów k. 75- 84, 166-168, 174, 176-178, 182-189, 193-200, 201- 232, 242-251, 374, 375, 401, 434-439 , zaświadczeń lekarskich k. 85 , 86, 93- 96, 99, 105, 109, 118, zlecenia k. 87,skierowania k. 88, 89, 110, 111, 112, 113, 114, 115, zaświadczenia k. 90, karty informacyjnej k. 91-92, wyniku badania k. 97, 98, skierowania do szpitala k. 100, orzeczenia k. 101- 104, karty leczenia k. 106- 108, 117, orzeczenia o niepełnosprawności k. 116, dowodu wpłaty k. 136, 137, 138, 142, 145, 149, 239, 350, 352, 372, 373, decyzji k. 139, wezwania do zapłaty k. 141, 257-262, zaświadczenia szkoły k. 170-17, zaświadczenia Centrum Kultury k. 172- 173, pokwitowania k. 175, 179, biletów k. 240, 252, PIT 11 kk. 264, PIT R k. 265, zaświadczenie o zatrudnieniu k. 266, zdjęć k. 275 – 277, zaświadczenia k. 312, polisy k. 347, zaświadczenia k. 348, zlecenia k. 349, 351)

Pozwany M. L. (2) nadal prowadzi działalność gospodarczą- (...) i osiąga dochody w kwocie średnio od 6.000 do 6.500 złotych, czasami mniej czasami więcej. W sytuacji gdy miał pomocnika, to jego dochód wynosił około 8.500 zł, a koszty wynagrodzenia pomocnika 2000 zł. Po rozwodzie pozwany kupił busa za 11.500 zł oraz samochód osobowy A. (...) , rocznik 2007 za kwotę 20.000 zł. Pozwany cały czas łoży dodatkowo na dzieci, kupuje im odzież, opłaca rozrywkę.

M. L. (2) wynajmuje pokój od krewnej, koszt wynajmu wraz z opłatami to kwota 550 zł miesięcznie. Ponadto wynajem warsztatu z opłatami to kwota około 400 zł miesięcznie. Pozwany otrzymał mieszkanie z zasobów komunalnych, które wymaga remontu.

Pozwany dobrowolnie od czasu rozwodu przekazywał żonie kwotę 3.500 zł miesięcznie na utrzymanie dzieci. Ograniczył tą kwotę do 2.500 zł miesięcznie, gdyż żona miała partnera, on mógł dokładać do utrzymania domu oraz żona otrzymała na dzieci 500+.

(dowód : zeznania pozwanego M. L. (2) k. 460-460v ( 01:33:22-02:00:49), wniosek k.290, księga przychodów i rozchodów k.291,395, PIT 36 k.292-294, potwierdzenie transakcji k.295-298, 367-369,385-391, faktura k.299, 370,-371,398,399, rachunek k.372,373, 397, paragony k.374-375,401, bilety 376, potwierdzenie wydania k.377, umowa najmu k.378-379, zaświadczenie k.380,396, kosztorys k.381, nakaz k.382, ubezpieczenie k.383,384, asygnata k.392,393, dowód wpłaty k.394, zaświadczenie lekarskie k.400, skierowanie k.454,wynik badania k.455,informacja k.456,457)

Sąd dokonał powyższych ustaleń w oparciu o zeznania stron, zeznania świadka B. L. (2) i zebrane dokumenty. Dokumenty zebrane w sprawie nie budziły wątpliwości i nie były kwestionowane przez strony. Sąd dał wiarę zeznaniom matki małoletnich powodów i pozwanego oraz świadka B. L. (2) w zakresie ustalonego stanu faktycznego. Zdaniem sądu należy uznać za zawyżone koszty wyżywienia małoletniego B., jego koszty ubrania oraz wydatki szkolne. W tym zakresie sąd dokonał korekty. Wątpliwości budzi koszt dojazdów do szkoły w K.. Matka powoda i małoletnich powodów B. L. (2) uzasadniała w sprawie III Nsm 199/16 zmianę szkoły dla dzieci, wiążącą się z dojazdami, m. in. pomocą psychologiczną. Aktualnie dzieci nie korzystają w nowej szkole z tej pomocy.

Sąd pominął wniosek dowodowy zgłoszony w piśmie z dnia 04.09.2017r. w pkt. 3 (k.355) gdyż został cofnięty. Ponadto sąd oddalił wniosek dowodowy strony pozwanej o przesłuchanie w charakterze świadka U. L. zgłoszony na rozprawie w dniu 28 listopada 2017r. jako spóźniony, strona pozwana miała możliwość złożenia tego wniosku w zakreślonym terminie.

Sąd zważył co następuje :

Podstawą żądania zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego jest przepis art. 138 kro. W myśl tego przepisu zmiana obowiązku alimentacyjnego jest możliwa w sytuacji , kiedy zmieniły się stosunki będące podstawą określenia wysokości alimentów .

Przez zmianę stosunków rozumie się istotną zmianę (zwiększenia lub zmniejszenia ) możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów albo istotne zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego wskutek czego zakres świadczenia alimentacyjnego wymaga korekty.

Nie każda zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego uzasadnia zastosowanie art. 138. Zastosowanie tego przepisu uzasadnia jedynie taka zmiana, która jest istotna. To czy określona zmiana jest istotna , może zależeć m.in. od tego kiedy po raz ostatni nastąpiła konkretyzacja autorytatywna danego stosunku alimentacyjnego, jakie okoliczności faktyczne powodują zmianę w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego czy możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, jaki był dotychczas skonkretyzowany autorytatywnie zakres świadczeń alimentacyjnych oraz jaka była i jest obecnie sytuacja zarobkowa i majątkowa zobowiązanego ( oczywiście , przy uwzględnieniu jego możliwości w tym zakresie ). ( por. H. Haak„ Obowiązek alimentacyjny”, Toruń 1995 , str. 139-140 ust.3 ).

Przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów i powód opierają swe żądania na tym, że zwiększyły się usprawiedliwione potrzeby powoda i małoletnich powodów, a pozwany ograniczył alimenty z kwoty po 3.500 zł, którą dobrowolnie łożył, do kwoty 2.500 zł, która została zasądzona w wyroku rozwodowym.

Natomiast pozwany opierał swe żądanie oddalenia powództwa pogorszeniem stanu zdrowia, otrzymywaniem przez dzieci świadczenia 500+ oraz faktem, że z matką powodów zamieszkał jej konkubent, który partycypuje w ponoszeniu kosztów utrzymania.

W myśl art. 135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Z ustaleń dokonanych przez Sąd wynika, że potrzeby powoda i małoletnich powodów wzrosły od czasu ustalenia poprzedniej renty alimentacyjnej.

Sytuacja finansowa matki powodów pogorszyła się w tym zakresie, że nie osiąga ona dochodów z pracy, z uwagi na leczenie dzieci, częste wyjazdy do szpitali, na badania.

Sytuacja pozwanego od ostatniej sprawy o alimenty nie zmieniła się w sposób istotny. W istocie pozwany dobrowolnie w toku sprawy o rozwód, po orzeczeniu rozwodu łożył na dzieci łączną kwotę 3.500 zł miesięcznie.

Należy tutaj wskazać, iż wbrew temu co twierdzi pozwany, to on jest obowiązany do łożenia na swoje dzieci i nie może przerzucać tego obowiązku na konkubenta byłej żony. Ponadto świadczenie 500+ nie zwalnia rodzica od obowiązku łożenia na dziecko. Świadczenie 500+ stanowi pomoc państwa o charakterze dodatkowym, nie wpływa na zakres obowiązku alimentacyjnego.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być zaspokajane przez rodziców, wyznacza treść art. 96 kro. Stosownie do dyrektywy zawartej w tym przepisie, rodzice w zależności od swych możliwości są zobowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych ( wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia ) jak i duchowych ( kulturalnych ), a także środki wychowania( kształcenia) według zdolności dostarczania rozrywek i wypoczynku. Małoletnie dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami , rodzice w żadnym razie nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie może się utrzymać samodzielnie , tylko na tej podstawie , że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar . Są oni zobowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami (por. uzasadnienie tezy 4 Uchwały Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16.12.1987 r. 3 CZP 91/86 OSN CAP 1988 nr 4 poz. 42 ).

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie powołanych przepisów Sąd zmienił obowiązek alimentacyjny pozwanego M. L. (2) w ten sposób, że zasądził od niego na rzecz powoda M. L. (1), małoletniej powódki M. L. (3) i małoletniego powoda A. L. kwoty po 900 zł na rzecz każdego z nich, a na rzecz małoletniego powoda B. L. (1) kwotę po 800 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu-23.03.2017r.

W pozostałym zakresie Sąd powództwo oddalił, uznając je za nieuzasadnione.

O rygorze natychmiastowej wykonalności Sąd orzekł na podstawie art. 333 § 1 pkt. 1 kpc.

Na koszty w sprawie złożyła się opłata sądowa, koszty zastępstwa procesowego powoda, małoletnich powodów i pozwanego oraz opłata za klauzulę wykonalności.

O kosztach sąd orzekł na podstawie art. 100 kpc, obciążył pozwanego częścią kosztów sądowych w zakresie, w którym przegrał sprawę. Powód M. L. (1) wygrał sprawę w 50 % i sąd zniósł wzajemnie koszty zastępstwa procesowego powoda i pozwanego. Odnośnie małoletnich powodów, to wygrali oni sprawę w 32% i sąd na podstawie § 2 pkt. 5 i § 4 ust.4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie ( Dz.U. 2015, poz. 1800, z zm.) zasądził od pozwanego na rzecz małoletnich powodów kwotę 1152zł , która stanowi 32% od kwoty 3.600 zł( wartość przedmiotu sporu 39.600).

Sąd nie obciążył powoda i małoletnich powodów kosztami postępowania, mając na uwadze ich sytuację rodzinną i majątkową (art. 102 kpc ) .

SSR Małgorzata Huk-Sobańska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Hanna Cyrulewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pleszewie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Huk – Sobańska
Data wytworzenia informacji: