Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 30/15 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Pleszewie z 2015-01-26

Sygn. akt. III RC 30/15

UZASADNIENIE

Powód G. K. w pozwie z dnia 21 października 2014r. wniósł o zaprzestanie płatności alimentacyjnych na rzecz pozwanej M. K. (1) ustalonych przez Sąd Rejonowy w Pleszewie w dniu 30.03.2004r. w sprawie III RC 113/03.

W uzasadnieniu pozwu wskazał ,że pozwana uchyla się od pracy , wyszukuje kolejne szkoły policealne i ich nie kończy. Powód zaprzestał z tego powodu łożyć alimenty na córkę w styczniu 2014r

Na rozprawie w dniu 08.12.2014r. powód G. K. wniósł o ustalenie, iż jego obowiązek alimentacyjny wobec pozwanej M. K. (1) ustał z dniem 01 lutego 2014r..

Pozwana M. K. (1) na rozprawie w dniu 08.12.2014r wniosła o oddalenie powództwa w całości z uwagi na to , iż nadal się uczy , kontynuuje naukę, jest zarejestrowana jako bezrobotna , korzysta z pomocy finansowej babci i siostry.

Sąd ustalił co następuje :

Powódka M. K. (1) ur. (...) w P. jest dzieckiem pochodzącym ze związku małżeńskiego R. K. i G. K.. Matka powódki R. K. nie żyje , zmarła w 2006r..

( niesporne )

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Pleszewie z dnia 30.03.2004 r. wydanym w sprawie III RC 113/03 został ustalony obowiązek alimentacyjny G. K. wobec córki M. K. (1) w ten sposób , że zasądzono od pozwanego kwotę po 300 zł miesięcznie , płatną z góry do dnia 05-tego każdego miesiąca do rak matki małoletniej R. K., poczynając od dnia 01.06.2003r., z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.

(dowód : wyrok Sądu Rejonowego w Pleszewie z dnia 30.03.2004r. wydany w sprawie sygn. akt. III RC 113/03 )

W chwili ustalenia renty alimentacyjnej na 300 zł M. K. (1) miała niespełna 12 lat. Jej usprawiedliwione potrzeby wynosiły 500 zł miesięcznie. Pozwana mieszkała z matka R. K., bratem W. oraz siostrą M.. Koszt utrzymania domu wynosił około 200 zł miesięcznie. R. K. była osobą bezrobotną , bez prawa do zasiłku .

( dowód : przesłuchanie R. K. k. 94v, karta informacyjna k.6, decyzja k.58, faktury k. 82-84,88,90,92, dowody wpłaty k. 86-87,89,91, rachunki k.93 w aktach III RC 113/03)

W czasie ostatniej sprawy pozwany G. K. miał na utrzymaniu powódkę M. K. (1) , drugą córkę M. K. (2) lat 16, synów W. K. lat 14 , syna ze związku pozamałżeńskiego M. W., na którego łożył alimenty po 160 zł miesięcznie . G. K. pracował na stanowisku Prezesa Zarządu spółki z o.o. (...) do 31 maja 2003r. i zarabiał 3.850 zł miesięcznie , a od 01 czerwca 2003r. jako technolog z wynagrodzeniem 1.500 zł brutto z uwagi na podjęte działania ograniczające koszty firmy. Pozwany mieszkał sam w wynajętym mieszkaniu w K. , za które płacił 320 zł miesięcznie plus prąd 95 zł co 2 miesiące i gaz 23 zł.

( dowód : przesłuchanie pozwanego G. K. k.94v, zaświadczenie k.15, przekazy k.16-18, umowa k.51, faktury k.52-53, dowody wpłaty k. 54-56, protokół k.108, odpis z rejestru k. 109-113 w aktach III RC 113/03)

Pozwana M. K. (1) w 2010r zdała maturę, potem w latach 2010-2012r. uczyła w policealnej szkole w zawodzie kosmetyczki. Zawodu tego nie uzyskała , gdyż nie przystąpiła do jednego egzaminu praktycznego. Powodem tego była praca dorywcza. Następnie rozpoczęła naukę w szkole policealnej na kierunku opiekun środowiskowy. Tą naukę przerwała z uwagi na niskie perspektywy pracy. Pozwana rozpoczęła kolejną szkołę policealną na kierunku technik rachunkowości. Z uwagi na przeprowadzkę z P. do P., do której doszło na początku 2014r., zmieniła miejsce nauki z P. na K.. Aktualna szkoła jest bezpłatna, pozwana płaciła czesne w kwocie 120 zł miesięcznie za naukę w zawodzie kosmetyczki. Pozwana ma zajęcia 2,3 razy w miesiącu w soboty i niedziele. Od stycznia 2014r. do sierpnia 2014r. pozwana pracowała dorywczo i zarabiała od 1200 zł do 1500 zł. Od września 2014r. pozwana nie ma pracy , zajmuje się swoją siostrzenicą i za to siostra M. opłaca jej rachunki za dom.

Usprawiedliwione średnie miesięczne koszty utrzymania M. K. (1) to kwota 916,30 zł miesięcznie ( wyżywienie 2,30 zł x30 dni, 49,50 zł x 4 tygodnie, 47 zł = 314 zł), ( środki czystości 142 zł), (wydatki na zdrowie 55 zł), (edukacja 100 zł ), ( rachunki 222 zł), wydatki roczne , odzież obuwie i art. domowe 1000zł:12 miesięcy =83,30 zł) W czasie zamieszkiwania w P. koszt utrzymania był wyższy z uwagi na koszty utrzymania mieszkania ( 750-800 zł) i wynosił 1379,30 zł( bez kosztów dojazdów do szkoły). Pozwana mieszka wraz z siostrą, siostrzenicą i bratem . Pozwana jest osobą zdrową.

(dowód : zeznania pozwanej M. K. (1) k.89v-90, wykaz kosztów utrzymania k.86-87, zaświadczenia PUP k.16, decyzji starosty k18 , zaświadczenie szkoły k.19,20,32,73,77, wydruki k.20,21,zpo k.23,24,podanie k.88)

Powiatowe Urzędy Pracy w P. , J. , K. , K. , O.. dysponują ofertami pracy dla kobiet bez kwalifikacji z wynagrodzeniem od 840 zł brutto( ½ etatu) do 3000 zł brutto.

(dowód: informacje Powiatowych Urzędów Pracy k. 34-71)

Powód G. K. ma na utrzymaniu pozwaną M. K. (1) oraz małoletniego syna P. K. , ur. (...) z drugiego związku małżeńskiego. Pozostałe dzieci są dorosłe i samodzielne. Powód pracuje jako technolog żywności w firmie (...) i zarabia netto około 1200 zł. Do końca 2014r. pracował w Spółdzielni w K. jako pracownik marketingu z wynagrodzeniem 900 zł netto. Powód dwukrotnie oferował córce pracę.

( dowód : przesłuchanie powoda G. K. k.89v , zaświadczenie o zarobkach k.17, zajęcie wynagrodzenia k.33)

Sąd dokonał powyższych ustaleń w oparciu o zeznania stron i zebrane dokumenty. Dokumenty zebrane w sprawie nie były kwestionowane przez strony . Sąd dał wiarę zeznaniom stron za wyjątkiem części zeznań pozwanej odnośnie jej kosztów utrzymania. W wykazie kosztów utrzymania pozwanej był błąd rachunkowy , po zliczeniu wskazanych kwot globalna suma wynosi 916,30 zł, a nie 1064 zł. Zdaniem sądu wykazane potrzeby są usprawiedliwione.

Sąd zważył co następuje :

Zgodnie z art. 189 kpc powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych ma interes prawny w ustaleniu , że nie istnieje stosunek alimentacyjny , z którego wynika jego obowiązek alimentacyjny.

Stosownie do treści art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka , które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie , chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten , kto znajduje się w niedostatku. ( § 2 art. 133 kro) Rodzice mogą się uchylić od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego , jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. ( § 3 art. 133 kro)

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku „ troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka „ i należytego przygotowania go , odpowiednio do jego uzdolnień , do pracy zawodowej. ( art. 96 § 1kro).

Obowiązek ten nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin , a w szczególności –przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletności. Nie jest także związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia. Jedyną miarodajną okolicznością , od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku , jest to , czy dziecko może utrzymać się samodzielnie, przy czym przyjmuje się , że nie można tego oczekiwać od dziecka małoletniego. Z tej przyczyny w odniesieniu do dzieci , które osiągnęły pełnoletność , brać należy pod uwagę to , czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do zahamowywania , a co najmniej znacznego utrudniania dalszego rozwoju dziecka, a to przez pozbawianie go środków materialnych, niezbędnych do kontynuowania nauki po osiągnięciu pełnoletności, pozostawałoby zatem w sprzeczności ze wspomnianym wyżej podstawowym obowiązkiem rodzicielskim.

( por. wyrok SN z dnia 14.11.1997 , opubl. OSNC 1998/4/70, orzeczenie SN z dnia 17.12.1976r. opubl. OSPiKA 1977. Poz.196 )

Pozwana M. K. (1) rozpoczęła naukę w trzeciej szkole policealnej w systemie niestacjonarnym. Pierwszej szkoły , która była płatna , nie zakończyła uzyskaniem zawodu , gdyż nie przystąpiła do jednego egzaminu. Takie zachowanie pozwanej należy ocenić negatywnie ,uznając ,że nie dokłada ona należytych starań w celu uzyskania samodzielnego utrzymania. Aktualna szkoła jest bezpłatna, zajęcia są 2,3 razy w miesiącu, w soboty i niedziele . Pozwana może i powinna pracować, jest osobą zdrową. Jest szereg ofert pracy dla pozwanej z wynagrodzeniem , które zaspokajałoby jej usprawiedliwione potrzeby, które wykazała w toku sprawy. Zdaniem sądu pozwana od lutego 2014r. może i powinna samodzielnie się utrzymywać

Mając na uwadze powyższe okoliczności i na podstawie powołanych przepisów Sąd uwzględnił powództwo o ustalenie , iż obowiązek alimentacyjny nie istnieje z dniem 01 lutego 2014r. w całości i orzekł jak w pkt. 1 wyroku .

Na koszty postępowania złożyła się opłata sądowa, o kosztach orzeczono na podstawie art. 102 kpc .

SSR Małgorzata Huk-Sobańska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Hanna Cyrulewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pleszewie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Huk-Sobańska
Data wytworzenia informacji: